Bemutatkozás

A Kölcsey Ferenc Baptista Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium általános iskolája két telephelyen működik. A pedagógusok alapvető feladata, a tanulók nevelése, tanítása.  Célunk segíteni a tanulókat a hatékonyabb tanulmányi teljesítmény elérésében, a tehetséggondozás keretén belül pedig ösztönözzük a levelezős, megyei, országos versenyeken való részvételt.

Az általános iskolában speciális nevelési-oktatási feladatokat kell megvalósítani. Az integráció, az esélyegyenlőség és a lemorzsolódás, korai iskolaelhagyás kiemelt feladatként jelentkezik a nevelés minden területén. Igyekszünk tanulóinkat egészségtudatos, környezettudatos életmódra nevelni. Minden esetben figyelembe vesszük a gyerekek egyéni fejlődését, eltérő haladási tempóját. Fontos szempont az alapvető készségek és alapképességek fejlesztése, ugyanakkor célunk, hogy tanulóinkat tegyük fogékonnyá a közvetlen környezet, a természet, a társas kapcsolatok és a társadalmi értékek, az élethosszig tartó tanulás iránt. Mindig szem előtt tartjuk a legfontosabb kompetenciaterületeket, melyek fejlesztése folyamatos.

Az átlagos képességű diákokat mindenben támogatjuk, hogy önmagukhoz képest a legjobb eredményt érjék el, hogy megtalálják azt a képzést, továbbtanulási lehetőséget, amely számukra a legmegfelelőbb. A gyengébb képességű tanulók is esélyt kapnak, hisz igyekszünk támogatni őket abban, hogy megállják a helyüket az iskolában, az iskolai közösségben és később a munka világában is.

Az intézményben a helyi tanterv alapján, a tantestület által elfogadott taneszközökkel végezzük oktató tevékenységünket. Az oktató munkát segítő digitális eszközök szinte minden tanteremben megtalálhatóak, megfelelő alkalmazásuk révén tanulóink egyéni képességei jól fejleszthetők. A szaktanárok mellett gyógypedagógus és fejlesztőpedagógusok segítik a tanulók fejlődését.

A tanórák, a napközi és tanulószobai foglalkozások kiemelt célja a kulcskompetenciák fejlesztés. Értékőrző és hagyományápoló, a szociális kompetenciát erősítő tevékenységeinket, valamint a visszatérő személyiségfejlesztő, tanórán túli rendezvényeinket a havi bontású ütemtervünk szabályozza.

 • Nagy gondot fordítunk a „törzsanyag” elsajátítására.
 • Az órákon igyekszünk többféle módszerrel és formában tanítani.
 • Különös hangsúlyt fektetünk a kompetencia fejlesztésére, a tudás gyakorlati alkalmazására.
 • Helyi versenyeket szervezünk diákjainknak. A tehetséggondozásról /főleg kulturális műsorok formájában/ gondoskodunk.
 •  A lemaradó tanulóink felzárkóztatásáról a csoportfoglalkozásokon gondoskodunk.
 • Ápoljuk hagyományainkat, megtartjuk az ünnepeinket.
 • A természet- és környezetvédelemre nevelés is kiemelt feladatunk. A tantermek, az iskola udvarának rendje, tisztaságának megtartása állandó, rendszeres feladatunk.
 • Az egészséges életmódra nevelés megvalósul a rendszeres testmozgással (heti 5 testnevelés óra és délutáni sport).
 • Együttműködünk a város intézményeivel (Óvodával, Szakszolgálattal, Művelődési Házzal, Rendezvénycsarnokkal, Idősek Otthonával) részt veszünk közös programokon. Partnerkapcsolataink szakkört, kézművességet, néptáncot biztosítanak tanulóinknak.
 • A szülőkkel való kapcsolattartás folyamatos. Rendszeresen tájékoztatjuk őket fogadó órákon, szülői értekezleteken, a tájékoztató füzetek útján gyermekük munkavégzéséről, tanulmányi munkájáról, magaviseletéről. Nyílt napot szervezünk. Hívjuk és várjuk a szülőket az iskolai rendezvényekre.
 • A szabadidő hasznos eltöltésének segítése: sportvetélkedők, kulturális műsorok, drámajátékok, versenyeztetések, kézművesség, világnapokra való megemlékezések, projekt napok, táborok (Erzsébet tábor, nyári napközis tábor)